Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Planowanie przestrzenne

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 17385
Nazwa pozycji Data
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? dn63 z przyłączem gazowym PE ? dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Narol, ul. Kościelna 2018-07-20
Budowa linii kablowej elektroenergetycznej i przyłącza kablowego nn Narol - Jędrzejówka 2017-09-18
Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2017-11-15
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? dn40 z przyłączem gazowym PE ? dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Kadłubiska 2017-11-22
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? dn63 z przyłączem gazowym PE ? dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Lipie 2017-11-22
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? dn63 z przyłączem gazowym PE ? dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Jędrzejówka 2017-11-22
Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 244/2 w Narolu 2017-12-05
Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Lipsku 2018-01-30
Budowa zespołu kulturalno - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Lipsku 2018-01-30
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr LBC7011C w Łówczy 2018-02-07
Budowa dojazdu do punktu czerpania wody w Leśnictwie Płazów 2018-03-20
Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Rudzie Różanieckiej 2018-04-10
Budowa linii kablowej n.n. YAKXS 4x120mm2, budowa przyłącza kablowego n.n. typu YAKXS 4x35mm2 do zasilania budynku gospodarczego w Płazowie 2018-06-12
Budowa ujęcia wody i sieci wodociagowej z przyłaczami i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Podlesina 2018-06-12
Budowa pomnika upamiętniającego 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości w miejscowości Ruda Różaniecka 2018-06-20
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? dn63 z przyłączem gazowym PE ? dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Narol, ul. Targowa 2018-03-02
Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Różanieckiej 2017-02-27
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nrLBC7008A w Rudzie Różanieckiej 2017-02-03
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PERC-dn40 z przyłączem gazowym PERC-dn25 do myjni samochodowej w Narolu 2017-03-15
Przebudowa dachu na budynku handlowo - usługowym ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń pierwszego piętra z handlowo - usługowych na pomieszczenia administracyjno - biurowe - na działce o nr ewid. 341/6 w Narolu 2017-02-24
Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej w Płazowie 2017-02-27
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nrLBC7005A w Jędrzejówce 2017-03-30
Budowa wieży widokowej wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąw Jędrzejówce 2017-03-30
Budowa wieży widokowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Hucie Różanieckiej 2017-04-10
Budowa wieży widokowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Jedrzejówce - I 2017-04-19
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nrLBC7011A w Łówczy 2017-07-25
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? dn40 z przyłączami gazowymi PE ? dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Lipie 2017-07-14
Budowa parku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Lipsku 2017-05-08
Budowa drogi gminnej w Jędrzejówce 2017-05-08
Adaptacja budynku dawnej drewnianej szkoły w Narolu Wsi na Izbę Pamięci i Tradycji 2017-04-19
Budowa wieży widokowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Hucie Różanieckiej - I 2017-04-19
Budowa remizy ochotniczej straży pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2017-01-10
Zmiana nr 1/2016 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narol 2016-12-13
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn32 z przyłączem gazowym PE-25 do budynku mieszkalnego w Narolu 2016-12-30
Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej w Płazowie 2016-11-25
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Wesołej w Narolu 2016-07-12
Budowa kaplicy cmentarnej w Lipsku 2016-06-16
Budowa kaplicy cmentarnej w Rudzie Różanieckiej 2016-06-16
Budowa kaplicy cmentarnej w Łukawicy 2016-06-16
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipie 2016-06-09
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego nn ul. Targowej w Narolu 2016-05-12
Budowa windy przy budynku szkoły podstawowej w Narolu 2016-04-13
"Zmiana sposobu zasilania stacji transformatorowej z linii elektroenergetycznej napowietrznej na linię kablową średniego napięcia SN 15kV oraz budowa słupa SN w miejscowości Ruda Różaniecka, gm. Narol” w ramach projektu: „Modernizacja sieci SN 2016-04-12
Budowa sali wielofunkcyjnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku 2016-01-05
Przebudowa drogi gminnej, ul. Targowej w miejscowości Narol 2015-12-30
Przebudowa drogi gminnej, ul. Sportowej w miejscowości Narol 2015-12-30
Przebudowa drogi gminnej, ul. Warszawskiej w miejscowości Narol 2015-12-30
Przebudowa drogi gminnej, ul. Kazimierzowskiej w miejscowości Narol 2015-12-30
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Różaniecka 2015-12-30
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Różaniecka 2015-12-30
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrzejówka 2015-12-30
„Modernizacja sieci SN w miejscowościach Huta Różaniecka, Ruda Różaniecka, Płazów – etap II w zakresie budowy kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV oraz słupów SN w miejscowości Ruda Różaniecka, Płazów, Łówcza, Piła w 2015-11-13
Budowa linii kablowej średniego napięcia SN typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50mm2 w miejscowości Narol Wieś oraz przebudowa linii napowietrznej nieizolowanej średniego napięcia SN na linię niepełnoizolowaną typu 3xBLX-T 1x70 mm2 wraz z wymianą słupów ZN i BSW na 2015-11-05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Narolu 2015-09-18
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbedną infrastrukturą techniczną w miejscowości Płazów 2015-08-12
Zmiana nr 2/2013 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narol 2015-07-15
Budowa linii kablowej eN. YAKYXS 4x120mm2 wraz z przyłączami kablowymi YAKY 4x35mm2 do budynków mieszkalnych oraz demontaż napowietrznej, istniejacej linii eN. i przyłaczy w Jędrzejówce 2015-07-10
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetleniowej w Narolu, ul. Podzamcze 2015-05-20
Budowa linii kablowej nn YAKY 4x120mm^2 wraz z przyłaczami YAKY 4x35mm^2 z demontażem odcinka istniejacej linii napowietrznej w miejscowości Narol 2015-05-19
Budowa linii kablowej nn YAKY 4x120mm^2 wraz z przyłaczem YAKY 4x35mm^2 do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 369/10 w Jędrzejowce 2015-05-12
Przebudowa budynku ratusza miejskiego z adaptacja strychu na użytkowe poddasze 2015-05-12
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipsko 2015-03-18
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn40 z przyłaczem gazowym PE-dn25 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Narolu 2015-01-08
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Huta Różaniecka 2014-10-08
Budowa linii energetycznych SN 15 kV, budowa oraz wymiana słupów SN 15 kV, przebudowa napowietrznych słupów oraz wnętrzowych stacji transformatorowych, budowa energetycznych linii kablowych nn 0,4 kV wraz z przyłączami i złaczami kablowo - pomiarowymi ora 2014-09-08
Budowa boiska sportowego w Rudzie Różanieckiej 2014-09-05
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Płazowie, ul. Piaskowa 2014-07-21
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lipsku, ul. Mogiłek 2014-07-21
Budowa linii kablowej YAKY 4x120 mm2, budowa szaf kablowych na rozłącznikach listwowych, złącz licznikowych ZL-1 oraz demontaż istniejącej linii niskiego napięcia – napowietrznej w Hucie Złomy (Dolinki) 2014-07-18
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej eN z szafą kablową w Lipiu 2014-05-15
Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Narolu. 2014-04-10
Budowa linii kablowej nN z szafą kablową w Lipiu 2014-02-10
Przebudowa budynku"Starej Szkoły" z przeznaczeniem na bibliotekę oraz GOPS wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na poddasze użytkowe 2013-07-23
Zmiana Nr 1/2013 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narol 2013-05-17
Budowa słupa oraz przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn do budynku mieszkalnego w Narolu Wsi 2013-04-18
Budowa budynku chłodni, budynku magazynowego z zapleczem socjalnym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej 2013-03-21
Remont zespołu cerkiewnego w Woli Wielkiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną 2013-03-12
Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej 865 na drogę leśną w leśnictwie Kadłubiska 2013-02-26
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-50/40 z przyłączem gazowym PE25 do budynków wielorodzinnych w miejscowości Narol, os. Jana III Sobieskiego 2012-12-14
Budowa drogi leśnej w leśnictwie Płazów o dł. 8,5 km 2012-11-05
Budowa linii kablowej 04kV YAKY 4x70 mm2 wraz z przyłączem kablowym YAKY 4x25 mm2 w Narolu 2012-10-26
„Przebudowa linii napowietrznej nn i budowa przyłączy kablowych nn do pompowni ścieków i budynku hotelowo-gastronomicznego w miejscowości Ruda Różaniecka” 2012-08-20
Przebudowa sieci energetycznej nN i budowa przyłączy kablowych w miejscowości Ruda Różaniecka, gmina Narol 2012-06-26
Budowa drogi leśnej w leśnictwie Wola Wielka w km 0+ 000 do km 4 +835 2012-03-26
Przebudowa targowiska w Narolu 2012-01-19
Budowa drogi leśnej w leśnictwie Huta Złomy w km 0+ 980 2012-01-19
Budowa drogi leśnej w leśnictwie Łówcza w km 0+ 343 2012-01-18
Przebudowa dachu na budynku bazy gospodarki komunalnej w Narolu 2012-01-09
Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Rudzie Różanieckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 1652. 2011-11-09
Przebudowa linii napowietrznej i kablowej 15kV, stacji trafo STSRu–20/250–KK2 oraz linii napowietrznej i kablowej n/n w Hucie Różanieckiej 2011-10-26
Budowa linii napowietrznej i kablowej 15kV, stacji trafo STSRu–20/250–KK2 oraz linii napowietrznej i kablowej n/n w Narolu 2011-10-26
Przebudowa linii energetycznej napowietrznej nn z przyłączami napowietrznymi nn 2011-10-13
Budowa linii kablowej n/n oraz przyłącza kablowego n/n do budynku mieszkalnego w Lipiu, gmina Narol 2011-09-13
Przebudowa sieci energetycznej nN, SN 15 kV i stacji transformatorowej SN/nn w miejscowości Kadłubiska, gmina Narol 2011-09-13
Przebudowa sieci energetycznej SN 15kV zasilającej stację transformatorową "Narol Gimnazjum" w miejscowości Narol 2011-06-06
Modernizacja zbiornika retencyjnego - Łówcza, Leśnictwo Gorajec 2011-05-25
Modernizacja zbiornika retencyjnego - Łówcza, Leśnictwo Gorajec 2011-05-25
Odtworzenie zbiornika retencyjnego w miejscu dawnego stawu poniżej terenu źródliskowego - Leśnictwo Maziarnia 2011-05-25
Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dębiny 2011-05-23
Przebudowa mostów i przepustów na dopływach cieku Paucza 2011-04-29
Przebudowa sieci energetycznej nN, SN 15kV i stacji transformatorowej w miejscowości Łukawica 2011-04-14
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Narol - etap II 2011-03-29
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego - "ORLIK" w Narolu 2011-02-10
Modernizacja - przebudowa dróg gminnych w Narolu 2011-01-21
Budowa telekomunikacyjnej, wieżowej stacji transmisji danych PRZ22736 Narol. 2010-12-29
Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśniena 2010-12-01
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Modernizacja rynku 2010-10-12
"Rewitalizacja - renowacja zabytkowej architektury kościoła, budynków parafialnych w Narolu wraz z modernizacją zagospodarowania terenu i niezbędnej infrastruktury technicznej" 2010-09-16
Budowa linii kablowej nn YAKY wraz z przyłączem elektroenergetycznym w Lipsku 2010-08-31
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ruda Różaniecka. 2010-07-27
Budowa linii kablowej nn w miejscowości Ruda Różaniecka 2018-08-31
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Narol - Wieś 2018-12-12
Linia kablowa nn Ruda Różaniecka 3 - I 2018-12-17
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Narol 2019-01-31
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Narol, ul. Cicha 2019-02-12
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Narol, ul. Krupiecka 2019-02-12
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Lipsko, ul. Lwowska 2019-02-12
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Jędrzejówka 2019-03-07
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Narol, ul. Józefowska 2019-05-06
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny