Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Podatki i opłaty lokalne

Kategoria: Podatki i opłaty lokalne
Nazwa pozycji: PO-07 Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
Opłata skarbowa: Bez opłat
Podstawa prawna: art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Ustawa z dnia 30.04.2004 r. O postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123 poz. 1291)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 11
Termin załatwienia: Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić bez żadnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługje odwołanie w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Narol. Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Narol w termine 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.
Dodatkowe informacje: 1. Wniosek (podanie) z uzasadnieniem. Do podania załącza się: oświadczenie o stanie majątkowym udokumentowanie dochodów podatnika, jego współmałżonka oraz osób wspólnie z nim zamieszkujących i prowadzących z nim gospodarstwo domowe, które może mieć formę: - zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów za ostatnie 3-mce, - odcinki renty, emerytury, - zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy że podatnik zarejestrowany jest jako bezrobotny pobierający zasiłek lub bez prawa do pobierania zasiłku, - zaświadczenia o formie przyznanej pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, - inne załączniki mające wpływ na udokumentowanie sytuacji materialnej oraz wydatkowanie dochodów podatnika np: orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzającej inwalidztwo, zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności długotrwałego leczenia lub karta informacyjna z pobytu w szpitalu, rachunki (za zakupione leki, związane z miesięcznymi kosztami utrzymania ; gaz, energia, czynsz, telefon, inne). kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy: bilanse sprawozdania, rachunek zysków i strat, wykaz wymagalnych zobowiązań i nalezności lub PIT-y, rachunkową księge przychodów i rozchodów itp, sprawozdania finansowe należy przedstwić za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporzadzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku gdy wniosek przedsiębiorcy podlega rozpatrzeniu w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (de minimis, innej niż de minimis) do przedłożenia stosownych formularzy lub oświadczeń w zależności od wnioskowanej pomocy 2. Załączniki do wniosku 3. Oświadczenia W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Referacie podatkowym (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Sprawy szczególnie spomplikowane – do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny