Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
  Nazwa pozycji   CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROL-Projekt współfinansowany za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu rozpoczął z dniem 01.01.2010 r. realizacje projektu pt. „Czas na aktywność w gminie Narol”. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Narol. Cel ten wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz w Gminną Strategię Rozwiązywanie Problemów Społecznych na lata 2009-2015.
Projekt obejmuje 8 osób ( 5 kobiet i 3 mężczyzn ), które zamieszkują gminę Narol, korzystają ze świadczeń pomocy społecznej oraz są osobami długotrwale bezrobotnymi i w wieku aktywności zawodowej. Długotrwałe pozostawanie bez pracy zmniejsza ich szansę na zatrudnienie, ponieważ następuje wtórne przystosowanie, utrata atrakcyjności dla potencjalnego pracodawcy, jak również brak wiary we własne możliwości i brak motywacji do poszukiwania pracy. W związku z tym zasadne jest realizowanie w/w projektu, którego zadaniem będzie wypracowanie i realizowanie form aktywnej integracji zmierzające do odzyskania poczucia własnej wartości, wykształcenie umiejętności pozwalające na pełnienie ról społecznych, nabywania umiejętności zawodowych, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania doświadczenia zawodowego.
W ramach projektu osoby w nim uczestniczące wezmą udział w wybranym kursie zawodowym ( profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera, opiekun w DPS, hydraulik ), w warsztatach kompetencji społecznych a także zostaną objęci wsparciem doradcy zawodowego. Ponadto uczestnicy będą mieć zapewnioną pomoc finansową w formie zasiłków celowych oraz zagwarantowany zwrot kosztów przejazdu.
Aktualnie z uczestnikami projektu podpisano deklarację uczestnictwa w projekcie, następnie każdy z uczestników zostanie objęty kontraktem socjalnym, czyli pisemną umową z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy społecznej w Narolu określającą sposób współdziałania między osobą a ośrodkiem pomocy.

Katarzyna Mazurkiewicz

 
  Data publikacji   2010-04-26Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 48984