Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
  Nazwa pozycji   Nabór na stanowisko urzędnicze: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku

 

Nazwa i adres jednostki:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku, ul. Lwowska 34, Lipsko, 37-610 Narol.

Określenie stanowiska:
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

 1. posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku administracja lub zarządzanie,
 2. posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia.

 
Wymagania dodatkowe do zatrudnienia na stanowisku:

 1. umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych (komputer, internet),
 2. dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o zdrowiu psychicznym, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego i finansów publicznych,
 3. doświadczenie w kierowaniu jednostką organizacyjną,
 4. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. organizowanie i nadzorowanie pracy Środowiskowego Domu Samopomocy,
 2. reprezentowanie ŚDS na zewnątrz,
 3. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w ŚDS,
 4. przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań statutowych ŚDS,
 5. nadzorowanie spraw BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 6. dbanie o wyposażenie, ład i porządek na terenie ŚDS,
 7. dbałość o zapewnienie i utrzymywanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez ŚDS i pozyskiwanie uczestników,
 8. prowadzenie zajęć z uczestnikami ŚDS,
 9. przeprowadzanie kontroli wewnętrznej ŚDS.


Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów i szkoleń,
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol lub za pośrednictwem poczty - z podaniem adresu zwrotnego. Na kopercie należy umieścić dopisek „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika ŚDS”. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 17.02.2010 r. (decyduje data wpływu do UMiG Narol).  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.
 
Inne informacje.
I etap weryfikacji.

Złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu – osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie.
II etap weryfikacji.
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem – podczas której sprawdzona zostanie przydatność kandydata do pracy na stanowisku. Podczas II etapu weryfikacji komisja oceniająca przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.
 
Informacja dodatkowa.
Na w/w stanowisko pracy poza obywatelami Polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Burmistrz Miasta i Gminy Narol
Stanisław Woś

 
  Data publikacji   2010-02-03Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Narol Daniel Lomber
 
  Ilość odwiedzin: 1459