Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
  Grupa:   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Nazwa pozycji   konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu
 

Działając na podstawie art.7 ust.1 pkt10 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) art. 4 ust.1 okt14, art.11 ust.1 pkt 2 i ust 2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz873 z późniejszymi zmianami) oraz art.5 ust.4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81 ,poz889 z późniejszymi zmianami)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

 

Ogłasza konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 r.

 

- zadanie nr 4 – Działalność szkoleniowa młodzieży z terenu Gminy Narol w piłce nożnej przy Ludowym  Klubie Sportowym „Tanew” Wola Wielka.

 

1. Zakres zadania:

a) organizacja zajęć sportowych,

b) organizacja zawodów i rozgrywek rekreacyjno- sportowych,

c) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów.

 

2. Z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

 a) opłaty instruktorów i trenerów prowadzących szkolenia,

b) diety dla zawodników ,

 c) przewóz zawodników,

 d) ubezpieczenia zawodników , opłaty regulaminowe,

 e) zakup materiałów , artykułów spożywczych ,sprzętu sportowego,

 f) opłaty za sędziowanie,

 g) utrzymanie obiektów sportowych.

 

I.                    Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

Organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

II.                Wysokość kwoty przeznaczonej 2007 roku na realizacje zadań przez podmioty wyłonione w konkursie ofert wynosi: 4. Zadanie nr 1 – 5000,00

III. Zasady przyznania dotacji Złożenie oferty realizacji zadania zawierającej:

1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego przedsięwzięcia,

2. termin i miejsce realizacji zadania,

3. kalkulację przewidzianych kosztów jego realizacji,

4. proponowaną wielkość dotacji,

5. informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

6. informację o posiadanych zasobach kadrowych rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

7. kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wpisu lub zaświadczenia właściwego organu rejestrowego, do którego organizacje zostały wpisane oraz statutu,

8. oświadczenie osób reprezentujących wnioskodawcę o nie prowadzeniu działań przez wnioskodawcę w celu osiągnięcia zysku.

 IV.  Ofertę należy złożyć na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 października 2003 r.( Dz. U. z 2003 r. Nr 193 poz. 1981)

Termin składania ofert upływa z dniem 11.lipca  2007 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Pok. nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2007 r.

 2. Tryb oceny ofert: Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol, która:

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert,

2) otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy podmiotów, które je złożyły,

3) ustala, czy oferty spełniają warunki określone w pkt III ogłoszenia,

4) odrzuca oferty, które nie zawierają danych określonych w pkt III ogłoszenia,

5) analizuje merytoryczną zawartość ofert i ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

6) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania szczególnie w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,

 7) uwzględnia wysokość środków publicznych, jaką trzeba zaangażować do realizacji zadania wg poszczególnych ofert,

8) analizuje sposób wywiązania się z umów i porozumień zawartych pomiędzy Gminą a podmiotami składającymi oferty w ciągu ostatnich trzech lat oraz dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą,

9) w zależności od przedmiotu konkursu wyłania jednego lub kilku realizatorów zadania Gminy, którzy złożyli ofertę najkorzystniejszą lub unieważnia konkurs, gdy żadna z ofert nie spełnia wymogów zamawiającego.

VI. Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert:

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja będzie brała pod uwagę:

1) zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz zadaniami statutowymi podmiotu,

2) wartość merytoryczną projektu,

3) koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokość dotacji,

4) staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień związanych z Gminą w ciągu ostatnich trzech lat,

 5) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie złożona zostanie tylko jedna oferta.

VII. Informacje o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, tym udzielonych dotacji. 1) w roku ogłoszenia konkursu –5000,00 zł

2) w roku poprzednim tj. 2006 0,00 zł Narol 04 lipca  2007 r.

 
  Data publikacji   2007-07-04


Osoba, która stworzyła pozycję:  Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za treść:  Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
 
  Ilość odwiedzin: 119938