Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
  Nazwa pozycji   LGD ROZTOCZE ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. finansowych
 

Zarząd Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Serce Roztocza”
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. FINANSOSWYCH

Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse, ekonomia)
- doświadczenie w zakresie księgowości – minimum 2 lata
- znajomość obsługi programów księgowych,
- bardzo dobra znajomość MS Office, obsługi Internetu, poczty e- mail.

Wymagania dodatkowe:
- wiedza w zakresie inicjatywy Leader, LSR,
- znajomość zasad funkcjonowania LGD,
- umiejętność pracy zespołowej,
- dyspozycyjność,
- terminowość.

Główne Zadania:
1. prowadzenie rachunkowości LGD polegającej na:
­ organizowaniu obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia,
­ organizowaniu prowadzenia księgowości zapewniającej sporządzanie rzetelnych i prawidłowych informacji, ochronę mienia i dokonywanie terminowych rozliczeń finansowych,
­ należytym przechowywaniu i zabezpieczaniu dokumentów księgowych, ksiąg finansowych oraz sprawozdań finansowych,
2. prowadzenie wstępnej i bieżącej kontroli operacji wiążących się z :
­ wydawaniem środków pieniężnych,
­ obrotami pieniężnymi na rachunkach bankowych,
­ przyjmowaniem, wydawaniem i zakupem środków trwałych i materiałów,
­ przestrzeganiem zasad rozliczeń i ochrony wartości pieniężnych,
3. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej, bieżącej
i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
4. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
­ obiegu dokumentów (dowodów księgowych),
­ ewidencji księgowej,
­ zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
5. analizowanie sald kont rozrachunkowych. Prowadzenie postępowania mającego na celu ściągnięcie należności,
6. prowadzenia dokumentacji dotyczącej spraw finansowych,
7. przygotowanie i składanie wniosków o płatność,
8. przygotowywanie odpowiednich sprawozdań,
9. naliczanie wynagrodzeń dla pracowników biura LGD,
10. sporządzanie list wypłat należności z tytułu: umów zleceń i o dzieło,
11. sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej dla celów podatkowych
i dla ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12. przygotowywanie dokumentów dotyczących wynagrodzenia do ZUS dla celów emerytalno-rentowych,
13. prowadzenie odrębnych rachunków bankowych dla każdego z programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł finansowania,
14. rozliczanie innych programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł finansowania.

Warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę,
- wymiar czasu pracy – 1/2 etatu.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:
- list motywacyjny,
- życiorys – curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- dokumenty poświadczające staż pracy,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów lub pocztą na adres Lokalnej Grupy Działania „Serce Roztocza” ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów z dopiskiem „Nabór na specjalistę ds. finansowych biura LGD „Serce Roztocza” ” w terminie do dnia 1.10.2009 r. godz. 15:00 (decyduje data wpływu).

Nabór przebiegać będzie w oparciu o Regulamin naboru na stanowisko specjalisty ds. finansowych biura LGD „Serce Roztocza” dostępny tutaj.


Prezes LGD „Serce Roztocza”

Barbara Broź
 

 
  Data publikacji   2009-09-04Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 3284