Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol

Drukuj

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol

Lp.

Firma, oznaczenie siedziby i

adres albo imię i nazwisko i

adres przedsiębiorcy

Numer

identyfikacji

podatkowej

(NIP)

Numer

identyfikacyjny

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Data wpisu

Numer

rejestrowy

 

Uwagi

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu

Ul. Przemysłowa 15

37-500 Jarosław

792-000-30-87

1650228435

15 01 01 ? opakowania z papieru i tektury

15 01 02 ? opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 ? opakowania z drewna

15 01 04 ? opakowania z metali

15 01 05 ? opakowania wielomateriałowe

15 01 06 ? zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 ? opakowania ze szkła

15 01 09 ? opakowania z tekstyliów

15 01 10 ? opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11 ? sorbenty, materiały filtracyjne

15 02 02 ? sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach)

15 02 03 ? sorbenty, materiały filtracyjne

16 01 03 - zużyte opony

16 02 13 ? zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy

16 02 14 ? zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 16 ? elementy usunięte z zużytych urządzeń innych niż wymienione w 16 02 15

17 01 01 ? odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 ? gruz ceglany

17 01 03 ? odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 ? zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 ? usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 ? odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 ? inne niewymienione odpady

17 02 01 ? drewno

17 02 02 ? szkło 17 05 04 ? gleba i ziemią, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

20 01 01 ? papier i tektura

20 01 02 ? szkło

20 01 08 ? odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 ? odzież

20 01 11 ? tekstylia

20 01 13 ? rozpuszczalniki

20 01 15 ? alkalia

20 01 17 ? odczynniki fotograficzne

20 01 19 ? środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

20 01 19 ? lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23 ? urządzenia zawierające freon

20 01 25 ? oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26 ? oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27 ? farby, tusze, farby drukarskie, kleje

20 01 28 ? farby, tusze, farby drukarskie

20 01 29 ? detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 ? detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 33 ? bateria i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami

20 01 34 ? baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35 ? zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

20 01 36 ? zuzyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 23 01 35

20 01 37 ? drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 ? tworzywa sztuczne

20 01 40 ? metale

20 01 41 ? odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 ? środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 ? inne niewymienione frakcje zebrane w sposób selektywny

20 02 01 ? odpady ulęgające biodegradacji

20 02 22 ? gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 ? inne odpady ulęgające biodegradacji

20 03 01 ? niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne

20 03 02 ? odpady z targowisk

20 03 03 ? odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 06 ? odpady z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 ? odpady wielkogabarytowe

20 03 99 ? odpady komunalne niezmienione w innych podgrupach

15.06.2012 r.

1/2012

 

2.

Usługi Komunalne Oczyszczanie Ulic, Chodników, Parkingów

Stanisław Adamiec

Oś. Piłsudzkiego 13a/1

37-500 Jarosław

 

 

 

792-176-47-30

65026584

20 03 01 ? niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (wyłącznie z oczyszczania koszy ulicznych

20 03 03 ? odpady z oczyszczania ulic i placów

20 03 06 ? odpady ze studzienek kanalizacyjnych

21.11.2012 r.

2/2012

 

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KAPIO" Piotr Kaszuba

Hrebenne 113, 22-680 Lubycza Królewska

PL 887-001-13-80

005811654

15 01 01 ? opakowania z papieru i tektury

15 01 02 ? opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 ? opakowania z drewna

15 01 03 ? opakowania z metali

15 01 07 - opakowania ze szkła,

20 01 01 ? papier i tektura

20 01 02 ? szkło

20 01 39 ? tworzywo sztuczne

03.12.2012 r.

3/2012

 

4.

Skup Złomu, Metali Kolorowych i Materiałów Odpadowych

Zdzisław Garbula

ul. Partyzantów 4

22-680 Lubycza Królewska

 

921-124-76-76

951093471

951093471-00039

12 01 01, 12 01 03, 12 01 05, 15 01 01,
15 01 02, 15 01 03, 15 01 03, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,
16 01 19, 16 08 01, 17 02 01, 17 02 02,
17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03,
17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07,
17 04 11, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03,
19 12 04, 19 12 05, 19 12 12, 20 01 01,
20 01 02, 20 01 39, 20 01 99,

 

18.12.2012 r.

4/2012

 

5.

"M" EKOL-RECYKLING

Mieczysław Miedziak

Ul. Petera 54

22-600 Tomaszów Lubelski

921-160-62-47

951198170

15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 01 01,

20 01 02, 20 01 039

20.12.2012 r.

5/2012

 

6.

ECLER Wywóz nieczystości

Dariusz Gałan

Ul. Promienna 19, Łaszczówka

22-600 Tomaszów Lub.

921-132-30-12

951151731

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,

15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,

16 01 03, 16 02 11, 16 02 13, 16 02 14,

16 06 01, 16 06 02, 16 06 05, 17 01 01,

17 01 02, 17 01 03, 17 01 80, 17 09 04,

19 08 01, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08,

20 01 10, 20 01 11, 20 01 21, 20 01 23,

20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35,

20 01 36, 20 01 37, 20 01 38, 20 01 39,

20 01 40, 20 01 41, 20 01 99, 20 02 01,

20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02,

20 03 03, 20 03 04, 20 03, 06, 20 03 07,

20 03 99.

27.12.2012 r.

6/2012

 

7.

"U Drozda " Monika Drozd

Ryszkowa Wola 37

37-544 Zapałów

791-127-37-65

651541832

20 3 01, 20 03 03, 20 03 06, 20 02 01,

15.01.2013 r.

7/2013

 

8.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Ul. Łąkowa 13,

23-400 Biłgoraj

918-000-09-56

950317448

15, 15 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11, 15 02, 15 02 02, 15 02 03, 16, 16 01, 16 01 03, 16 02, 16 02 11, 16 02 13, 16 02 14, 16 02 15, 16 02 16, 17, 17 01, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04, 17 03, 17 03 01, 17 03 02, 17 03 03, 17 03 80, 17 04, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 09, 17 04 10, 17 04 11, 17 05, 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05, 17 05 06, 17 05 08, 17 06, 17 06 01, 17 06 03, 17 06 04, 17 06 05, 17 08, 17 08 01, 17 08 02, 17 09, 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03, 17 09 04, 20, 20 01, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 26, 20 01 27 , 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80,20 01 99, 20 02, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99.

21.01.2013 r.

8/2013

Wykreślenie z rejestru z dniem 30.06.2013 r. na wniosek z dnia 26.06.2013r. (data wpływu 01.07.2013 r.)

9.

Zakład Produkcyjno Usługowi Handlowy DARKO Kazimiera Myszkowska

Pary 108

22-672 Susiec

921-000-93-60

950172501

20 03 01, 20 01 39, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 40

22.04.2013 r.

9/2013

 

10

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o. oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

735-24-97-496

4928414116

02 01 03, 02 01 82, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 16, 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 05 04, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99.

18.06.2013 r.

10/2013

 

Liczba odwiedzin kategorii: 3261
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny