Numer ogłoszenia: 206250 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 205994 - 2014 data 18.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, woj. podkarpackie, tel. 16 63170 87, fax. 16 6317104.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać: