Narol: ZP.271.1.2014 Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Narol
Numer ogłoszenia: 86598 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Narol , ul. Rynek 1, 37-610 Narol, woj. podkarpackie, tel. 16 63170 87, faks 16 6317104.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP.271.1.2014 Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Narol.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.SILNIK, 1.1 Silnik wysokoprężny, spełniający normy min. EURO 5, 1.2Moc minimum 150KM do 200KM 2.NAPĘD, 2.1Napęd kół tylnych lub przednich, 2.2Skrzynia biegów manualna 3.UKŁAD HAMULCOWY, 3.1 Układ hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy,3.2Hamulce tarczowe na przedniej osi, 3.3Hamulce tarczowe na tylnej osi, 3.4Hamulec postojowy, 3.5 Układ hamulcowy z systemem ABS 4.UKŁAD KIEROWNICZY, 4.1Wspomaganie układu kierowniczego 5.PODWOZIE, 5.1 Ogumienie bezdętkowe (dwa komplety opon letnie i zimowe bez wyboru producenta), 5.2 Ogumienie bezdętkowe (dwa komplety opon letnie i zimowe bez wyboru producenta) 6.NADWOZIE, 6.1 Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą minimum 20 (19+1) w tym jedno miejsce na wózek inwalidzki, 6.2 Pasy mocujące wózek inwalidzki oraz pasy bezpieczeństwa 3 pkt atestowane dla osoby na wózku, 6.3 Pasy bezpieczeństwa z urządzeniem zwijającym, 6.4 Fotel kierowcy regulowany, 6.5 Szyba za kierowcą,6.6 Poduszka powietrzna kierowcy, 6.7 Nadwozie z wysokim dachem w pełnym przeszkleniu, również przeszklone drzwi tylne dwuskrzydłowe, drzwi przednie prawe otwierane elektrycznie z podgrzewaną szybą, 6.8 Karoseria wykonana z materiałów wysoce odpornych na korozję, 6.9 Kolor do uzgodnienia, 6.10 Immobilizer, centralny zamek, 6.11 Tachograf cyfrowy, 6.12Instalacja elektryczna 12 V, 6.13 Włącznik główny instalacji elektryczne, 6.14 Luk dachowy pełniący funkcję wyjścia awaryjnego, 6.15 Radioodtwarzacz CD,MP3, DVD z zestawem głośników oraz mikrofonem, Monitor LCD składany mocowany do sufitu, o przekątnej ekranu od 15 do 17 cali,6.16 Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, 6.17 Lusterko wsteczne wewnętrzne, 6.18 Szyba przednia ze szkła klejonego,6.19 Dodatkowe niezależne ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej, 6.20 Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna nad każdym siedzeniem z kasetą z indywidualnym nawiewem i oświetleniem oraz nagłośnieniem i półkami na bagaż podręczny, 6.21Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej, 6.22 Podłoga płaska pokryta wykładziną antypoślizgową, 6.23 Pełna tapicerka przedziału pasażerskiego wykonana z materiału miękkiego Izolacja termiczna i wyciszenie, 6.24 Trzecie światło hamowania, 6.25 Fotele pasażerskie komfortowe, pełna regulacja, podłokietnik, 3 punktowe pasy bezpieczeństwa. 7.ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA, 7.1 Autobus nowy, fabrycznie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim, 7.2 Aluminiowe najazdy z podłogą antypoślizgową umożliwiające ręczne wprowadzenie wózka 3 fotele na szybko demontowanych nogach. 8.GWARANCJE NA POJAZD, 8.1 Gwarancja mechaniczna bez limitu kilometrów Min 36 miesięcy, 8.2Gwarancja na powłokę lakierniczą Min 36 miesięcy, 8.3 Gwarancja musi obowiązywać we wszystkich autoryzowanych przez producentów stacjach serwisowych na terenie całego kraju. 9.OGÓLNE DANE, 9.1 Autobus sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych, 9.2 Koło zapasowe pełnowymiarowe, apteczka doraźnej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, gaśnice 2 szt. dopasowane parametrami do nadwozia, wybijaki, 9.3 Zestaw podręczny narzędzi, 9.4 Podnośnik samochodowy hydrauliczny, 9.5 Klin pod koła, 9.6 Wszystkie części zamienne, materiały, oleje i płyny technologiczne muszą być dostępne na terenie Polski, 9.7 Wszystkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty oraz spełniać normy i przepisy o przewozie osób niepełnosprawnych, 9.8 Pojazd musi posiadać całą dokumentację i tabliczki w języku polskim, jeżeli jest w innym języku - tłumaczenie na język polski, 9.9 Autobus zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z wyciągiem ze świadectwa homologacji i dokumentami dopuszczającymi pojazd do rejestracji i ruchu na terenie Polski oraz krajów UE, 10.HOMOLOGACJA POJAZDU, 10.1 Homologowany ogranicznik prędkości preferowane 100 km/h, może być również 90 km/h..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.narol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Narol ul. Rynek 1, 37- 610 Narol.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Gmina Narol ul. Rynek 1, 37- 610 Narol.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie