Numer ogłoszenia: 523838 - 2013; data zamieszczenia: 17.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 523146 - 2013 data 17.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, woj. podkarpackie, tel. 16 63170 87, fax. 16 6317104.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać: