Narol: ZP.271.8.2013 Budowa podnośnika dla osób niepełnosprawnych w ŚDS w Lipsku
Numer ogłoszenia: 355344 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Narol , ul. Rynek 1, 37-610 Narol, woj. podkarpackie, tel. 16 63170 87, faks 16 6317104.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP.271.8.2013 Budowa podnośnika dla osób niepełnosprawnych w ŚDS w Lipsku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dźwig platformowy o parametrach co najmniej:Rodzaj napędu - śrubowy - Udźwig - 300 - 450kg, lub wózek + 2 osoby - Prędkość - 0,10 - 0,20m/s - Wysokość podnoszenia - ok. 4,30m - Wysokość szybu - ok. 6,60m - Iilość przystanków/ drzwi - 3-3 - Powierzchnia platformy dźwigu - ok. 1000 x 1500 mm (przelotowa na wprost) - Zasilanie - 3 - fazowe, zabezpieczenie 16A, moc 2,2 kW - Podszybie - 40 - 60 mm - Szyb - samonośny zbudowany z paneli blaszanych ocynkowanych, malowanych - wypełnionych materiałem tłumiącym + daszekDrzwi szybowe - stalowe przeszklone, wyposażone w automaty do samoczynnego zamykania drzwi - Maszynownia - w obudowie szybu na drugim przystanku - Wyposażenie awaryjne - w przypadku zaniku zasilania każdy dźwig wyposażony jest w korbę do ręcznego doprowadzenia platformy do najbliższego przystanku w celu uwolnienia ludzi znajdujących się wewnątrz, dodatkowo urządzenie wyposażone jest w akumulator oświetlający pulpit sterowy oraz zasilający dzwonek alarmowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.31.00-5, 45.26.23.11-4, 45.31.12.00-2, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wadium w kwocie 2 000,00 PLN słownie: dwa tysiące złotych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia zadania w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych ( obfitych opadów deszczu lub śniegu) lub innej siły wyższej uniemożliwiających wykonywanie robót. Podstawą do wydłużenia terminu zakończenia robót będzie wpis inspektora nadzoru w dzienniku budowy o zaistniałym fakcie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.narol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Narol ul. Rynek 1, 37- 610 Narol.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Gmina Narol ul. Rynek 1, 37- 610 Narol.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie