Narol: ZP.271.7.2013 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol
Numer ogłoszenia: 292502 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Narol , ul. Rynek 1, 37-610 Narol, woj. podkarpackie, tel. 016 6317086 w. 27, faks 016 6317104.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP.271.7.2013 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest: 1) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Hucie Różanieckiej: -modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej -modernizacja systemu grzewczego Projektowana kotłownia wytwarzać będzie ciepło dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u. W projekcie zakłada się wymianę elektrycznych podgrzewaczy pojemnościowych na 1 dwufunkcyjny kocioł na biomasę o mocy 75kW, oraz wykorzystanie energii słonecznej w postaci kolektorów słonecznych. Przewiduje się zamontowanie na dachu 8 płaskich kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorbera 14,54 m2. 2) Budynek komunalny w Narolu -modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 38- ocieplenie metoda mokra lekka z wykorzystaniem płyty styropianowej o gr.12cm,(258,97m2) -modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 56- ocieplenie płyta styropianowa o gr.5cm(148,35m2) 3) Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Narolu: -modernizacja przegrody Stropodach- ocieplenie granulatem z wełny szklanej o gr. 14cm(2483,25m2) -modernizacja przegrody Sciana zewnętrzna 2-ocieplenie płyta styropianowa o gr.14cm(1115,74m2) -modernizacja przegrody Sciana zewnętrzna 1 ocieplenie styrodurem o gr.8cm(699,70m2) II etap: 4) Budynek komunalny w Rudzie Różanieckiej- BOJKÓWKA: -modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 3-ocieplenie wełna mineralna o gr.20 cm(41,80m2) -modernizacja przegrody Podłoga na gruncie 1-ocieplenie wełna mineralna o gr.20cm(92,10m2) oraz Podłoga na gruncie 2- ocieplenie płyta styropianowa o gr.10 cm(44,90m2) (koszty niekwalifikowalne) -modernizacja przegrody Stropodach: ocieplenie wełna mineralna o gr.10 cm(113,50m2) -modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 1- ocieplenie płyta styropianowa o gr.14 cm(184,40m2) -modernizacja przegrody Strop wewnetrzny- ocieplenie płyta styropianowa o gr.10 cm(22,80m2) -modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 2- ocieplenie styrodurem o gr.14 cm(76,40m2) -modernizacja przegrody DZ1 Wentylacja grawitacyjna- wymiana starych drzwi zewnetrznych(11,66m2) -modernizacja przegrody OZ1 Wentylacja grawitacyjna- wymiana starych okien zewnetrznych(30,35m2) -modernizacja przegrody DW Wentylacja grawitacyjna- wymiana starych drzwi wewnetrznych(1,72) 5) Świetlica wiejska w Dębinach -modernizacja przegrody Strop nad ogrzewana sala biesiadna- ocieplenie wełna mineralna o gr.20cm(80,07m2) -modernizacja przegrody Strop nad piętrem- ocieplenie płyta styropianowa o gr.15cm(79,70m2) -modernizacja przegrody Cokół: ocieplenie styrodurem o gr.8cm(66,05m2) -modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna- ocieplenie styrodurem o gr.14cm(366,28m2) -wymiana okien na nowe z PCV(15,49m2) -wymiana drzwi zewnetrznych na nowe drewniane lub z aluminium(1,71m2) 6) Świetlica wiejska w Hucie Złomy -modernizacja przegrody Strop nad parterem- ocieplenie wełna mineralna o gr.20cm(210,00m2) -modernizacja przegrody Strop nad nieogrzewanym pomieszczeniem gospodarczym nr 1.4- ocieplenie płyta styropianowa o gr.10cm(16,10m2) -modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna- ocieplenie płyta styropianowa o gr.14cm(242,70m2) -modernizacja przegrody Cokół- ocieplenie płyta styropianowa o gr.8cm (51,40m2) -wymiana starych drzwi na nowe z aluminium(7,50m2) -wymiana starych okien na nowe z PCV(1,92m2) 7) Świetlica wiejska w Hucie Różanieckiej- -modernizacja przegrody Stropodach- ocieplenie wełna mineralna o gr.20cm (257,70m2) -modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 25-ocieplenie płyta styropianowa o gr.14cm (96,00m2) -modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 38-ocieplenie płyta styropianowa o gr.14cm (94,10m2) -modernizacja przegrody Sciana fundamentowa- ocieplenie styrodurem o gr.8cm (74,30m2) -wymiana starych okien drewnianych na nowe z PCV(14,12m2) -wymiana drzwi garażowych(6,24m2) Szczegółowy opis zawiera przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.21.00-2, 45.42.11.00-5, 45.32.10.00-3, 45.45.30.00-7, 45.41.00.00-4, 45.43.10.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wadium w kwocie 40 000,00 PLN słownie- czterdzieści tysięcy złotych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia zadania w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych ( obfitych opadów deszczu lub śniegu) lub innej siły wyższej uniemożliwiających wykonywanie robót. Podstawą do wydłużenia terminu zakończenia robót będzie wpis inspektora nadzoru w dzienniku budowy o zaistniałym fakcie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.narol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1, 37- 610 Narol.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1, 37- 610 Narol.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: RPOWP na lata 2007-23013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie