Narol: ZP.271.13.2014 Wykonanie usług leśnych
Numer ogłoszenia: 402816 - 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Narol , ul. Rynek 1, 37-610 Narol, woj. podkarpackie, tel. 16 63170 87, faks 16 6317104.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP.271.13.2014 Wykonanie usług leśnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa usługi Jedn.miary Ilość jedn. Cena za jedn.zł Wartość netto zł. Orka powierzchni /LPZ/ ha 5,11 Melioracje agrotechniczne ha 4,11 Sadzenie wielolatek na glebie przygotowanej z dowozem sadzonek ha 0,40 Sadzenie jednolatek na glebie przygotowanej z dowozem sadzonek ha 3,5 Wykonanie poprawek z przygotowaniem gleby ha 0,40 Pielęgnowanie upraw/wykaszanie tasakowanie piel. sekatorem/ ha 10,00 Czyszczenia wczesne ha 1,91 Czyszczenia późne ha 2,00 Pozyskanie drewna m³ 3300 Zrywka drewna m³ 3300 Chemiczne zabezpieczenie upraw wraz ze środkiem ha 4,53 Chemiczne zabezpieczeniem młodników wraz ze środkiem ha 2,25 Orka powierzchni pługofrezarką ha 4,00.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00-2, 77.21.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wadium w kwocie 5 000,00zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności: 1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, które spowodowały niezawinione niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy: 2. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami archeologicznymi( wykopaliska archeologiczne). 3. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub ewentualne zlecanie robót dodatkowych w trakcie realizacji robót będących przedmiotem umowy. 4.konieczność zrealizowania usług przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 5. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 6. zmiana obowiązującej stawki VAT; 7. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 8. gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 9. w przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych na wykonanie powyższych robót zostanie zawarta odrębna umowa pod warunkiem zachowania obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.narol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Narol ul. Rynek 1, 37- 610 Narol.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Gmina Narol ul. Rynek 1, 37- 610 Narol.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie